สรุปจำนวนทรัพย์สินทางปัญญา
-
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี 2563
สิทธิบัตรการประดิษฐ์0
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์0
อนุสิทธิบัตร0
ลิขสิทธิ์0
เครื่องหมายการค้า0
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์0
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย0
คุ้มครองพันธุ์พืช3
พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด0
รวม3
* จำนวนที่อยู่ใน (-) คือ จำนวน IP ที่ยกคำขอ
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.