สรุปจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการจดทะเบียน
-
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี 2564
สิทธิบัตรการประดิษฐ์0
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์0
อนุสิทธิบัตร0
ลิขสิทธิ์4
เครื่องหมายการค้า0
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์0
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย0
คุ้มครองพันธุ์พืช4
พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด0
รวม8
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.