ข้อมูลทั่วไป
ทรัพย์สินทางปัญญา ( Intellectual Property) หมายถึง ผลงานอันเกิดจากการประดิษฐ์ คิดค้น
และการสร้างสรรค์ของมนุษย์ ที่มาจากสติปัญญาและความชำนาญ
แผนผังประเภทของทรัพย์สินทางปัญญา
ดาวนดาวน์โหลดแบบฟอร์มและขั้นตอนการจดทะเบียน
คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (PDF)
ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ์ (JPG)
ขั้นตอนการขอรับสิทธิบัตรการออกแบบ (JPG)
ขั้นตอนการขอรับอนุสิทธิบัตร (JPG)
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (PDF)
ขั้นตอนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า (JPG)
คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม (PDF)
คำขอจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม (PDF)
ขั้นตอนการจดทะเบียนแบบผังภูมิของวงจรรวม (JPG)
แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (PDF)
ขั้นตอนการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (PDF)
คำขอแจ้งข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย (PDF)
คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (PDF)
ขั้นตอนการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (JPG)
คำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศาสตร์ (PDF)
ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศาสตร์ (JPG)
คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (ฉบับปรังปรุง)
แบบแก้ไขคำขอสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร
ใบต่อท้ายคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (ฉบับปรังปรุง)
คู่มือทรัพย์สินทางปัญญา
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติสิทธิบัตร พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติสิทธิบัตร (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติความลับทางการค้า พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติคุ้มครองแบบผังภูมิของวงจรรวม พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติคุ้มครอง และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542
ร่างพระราชบัญญัติภูมิปัญญาท้องถิ่น
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.