สรุปสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี ทั้งหมด
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์5
อนุสิทธิบัตร21
ลิขสิทธิ์41
เครื่องหมายการค้า8
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์1
คุ้มครองพันธุ์พืช4
พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด1
รวม81
\