สรุปสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี ทั้งหมด
ลิขสิทธิ์39
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์1
รวม40
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.