สรุปสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี ทั้งหมด
ลิขสิทธิ์39
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์1
รวม40
\