สรุปสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี ทั้งหมด
ลิขสิทธิ์36
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์1
รวม37
Log Out ?

Are you sure you want to log out?

Press No if youwant to continue work. Press Yes to logout current user.