สรุปจำนวนทรัพย์สินทางปัญญา
-
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี 2561
สิทธิบัตรการประดิษฐ์0
สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์0
อนุสิทธิบัตร0
ลิขสิทธิ์5
เครื่องหมายการค้า0
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์0
ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย0
คุ้มครองพันธุ์พืช0
พื้นที่คุ้มครองอนุรักษ์สมุนไพรและถิ่นกำเนิด0
รวม5