สรุปสัดส่วนทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภททรัพย์สินทางปัญญาปี ทั้งหมด
ลิขสิทธิ์36
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์1
รวม37
\